1. TRIẾT LÝ KINH DOANH.

SINH RA VÌ CỘNG ĐỒNG – PHỤNG SỰ CHO CỘNG ĐỒNG – THÀNH CÔNG NHỜ CỘNG ĐỒNG – BÁO ĐÁP LẠI CỘNG ĐỒNG.