1. TẦM NHÌN SAO ĐẠI VIỆT:

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: uy tín, phát triển bền vững và báo đáp xã hội.